Statuten

Lidmaatschap

Alvorens lid te worden van Dansvereniging Sunrise word je in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan 2 proeflessen. Elk lid welke het lidmaatschap aangaat bij Dansvereniging Sunrise doet dit voor de periode van het dansseizoen. Dit is voor de gardegroepen van februari/maart tot en met einde carnaval. Voor de voorstellingsgroepen van september tot en met 2 weken voor de zomervakantie. Na afloop van het 1e dansseizoen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd tot wederopzegging.

 

Aanmelding

Ieder die lid wil worden, dient zich schriftelijk aan te melden via de website, waarna het bestuur beslist over de toelating. Door lid te worden stemt men automatisch in met alle reglementen, de AVG van de vereniging en de besluiten van de ALV (Algemene Ledenvergadering).

Het aanmeldingsformulier vind je onder de algemene informatie.

 

Beëindiging

Beëindiging van het lidmaatschap dient 4 weken voor het aflopen van het dansseizoen kenbaar gemaakt te worden door een mail te sturen naar dansverenigingsunrise@gmail.com

Bij latere afmelding kan een gedeelte van de contributie voor het volgende dansseizoen in rekening worden gebracht.

 

Schorsing

Door schorsing kan men tijdelijk uitgesloten worden van deelname aan trainingen of wedstrijden. Het bestuur kan een lid schorsen bij:

  • het niet naleven van bepalingen zoals opgenomen in het huishoudelijk
    reglement / omgangsregels

  • het niet nakomen van zijn/haar financiële verplichtingen

  • het niet voldoende bezoeken van de trainingen

(3 keer niet aanwezig tijdens dansblok voorstelling)

  • handelingen, die de goede naam of belangen van de vereniging of leden schaden.

 

Royeren

Wanneer een lid zich ernstig misdraagt, kan het bestuur beslissen het desbetreffende lid te royeren.