Huisregels

 1. Het verenigingsjaar voor de gardegroepen loopt van carnaval tot carnaval. Het verenigingsjaar van de showgroepen loopt van de 1e week na de zomervakantie tot aan de dansvoorstelling.
 2. Contributie is per schooljaar voor voorstellingsgroepen,van carnaval tot carnaval voor gardegroepen en per verenigingsjaar voor selectie groepen.
 3. De hoogte van de contributie wordt telkens bij de ALV vastgesteld.
 4. De Algemene ledenvergadering (nader te noemen ALV) wordt elk verenigingsjaar gehouden in april, Ouder / verzorgers vertegenwoordigen de leden .
 5. Contributie wordt per jaar voldaan, maar er is de mogelijkheid om dit  in gelijke termijnen tevoldoen dit altijd in overleg met het bestuur.
 6. Het lidmaatschap van Dansvereniging Sunrise kan na een wederzijdse proefperiode van drie lessen aangegaan worden voor de duur van het verenigingsjaar. Na deze wederzijdse proefperiode wordt door de trainster/begeleidster advies uitgebracht m.b.t. de plaatsing van het nieuwe lid. 
 7. Sunrise heeft tot doel het trainen en uitvoeren van een show/Garde dans al of niet in wedstrijd verband.
 8. Sponsoren van Sunrise hebben recht op een optreden per verenigingsjaar indien dit door de sponsor verzocht wordt.
 9. Sunrise bestaat uit leden met de  minimum leeftijd van 4 jaar.
 10. De dansgroepen die hierdoor ontstaan zullen altijd minimaal 1 vaste begeleider hebben. Deze is tevens het aanspreekpunt + contact persoon naar het bestuur.
 11. Door selectiegroepen wordt deelgenomen  aan toernooien. Dit  zal per seizoen minimaal aan 5 toernooien deelgenomen worden en het NK Afsluitingstoernooi.
 12. Dansvereniging Sunrise wordt gevormd door leden en bestuur.
 13. Het bestuur wordt samengesteld / gekozen uit de ouders / verzorgers van de leden.
 14. Sunrise is aangesloten  bij de NDO (nederlandse danssport organisatie) waar Sunrise zich ook conformeert aan de daarbij geldende  statuten en huishoudelijk reglement in verband met de toernooien.
 15. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 10 personen, de functies zullen binnen het bestuur verdeeld worden, met uitzondering van de voorzitter deze dient gekozen te worden door de leden.
 16. Daar waar het huishoudelijk reglement niet in voorziet beslist het bestuur over de te nemen stappen.
 17. Trainers die voor Sunrise werken hebben wel inspraak over de dans en uitvoering maar geen stemrecht binnen het bestuur, zij kunnen op verzoek van het bestuur of op eigen verzoek een bestuursvergadering bijwonen. Op de ALV worden zij wel geacht aanwezig te zijn.
 18. Vervoer Kinderen naar toernooien bij toerbeurt door de ouders dit zal dan geregeld worden via het  bestuur.
 19. Voorzitter en penningmeester hebben bij goedkeuring van de ALV volmacht over de rekening van de Dansvereniging.
 20. Jaarlijks zal tijdens de ALV een kascommissie gekozen worden.
 21. Kleding dat door de club wordt aangeschaft t.b.v. de leden blijven eigendom van de vereniging 
 22. Bestuur Sunrise is niet aansprakelijk voor verlies cq. diefstal van eigendommen van de leden en niet aansprakelijk voor geleden schade of andere calamiteiten.
 23. Men dient zelf voor dansschoenen/ gardelaarzen te zorgen in overleg met de trainster.
 24. Trainsters en bestuur kunnen ten alle tijden besluiten een lid in een lagere categorie in te delen wanneer blijkt dat het in de huidige groep niet past.
 25. Gemaakte foto’s van de dansgroepen kunnen gebruikt worden voor op de website, indien u hier bezwaar tegen hebt kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan het secretariaat.