Huisregels

Huisregels

 1. 4 jaar is de minimum leeftijd om lid te kunnen worden bij een voorstellingsgroep en 5 jaar bij de gardegroep.

 2. Het dansseizoen voor de gardegroepen loopt van februari/maart tot en met carnaval en voor de voorstellingsgroepen van eind augustus/begin september tot en met de laatste dansvoorstelling.

 3. Het lidmaatschap bij Dansvereniging Sunrise kan na een wederzijdse proefperiode van 2 lessen aangegaan worden voor de duur van het dansseizoen. Na deze wederzijdse proefperiode wordt door de trainster aan het bestuur advies uitgebracht met betrekking tot de plaatsing van het nieuwe lid.

 4. Trainsters en bestuur kunnen ten alle tijden besluiten een lid in een lagere categorie in te delen wanneer blijkt dat het in de huidige groep niet past.

 5. De Algemene Ledenvergadering (nader te noemen ALV) wordt elk verenigingsjaar gehouden in april. Ouder(s)/verzorger(s) vertegenwoordigen de leden.

 6. De hoogte van de contributie wordt telkens bij de ALV vastgesteld.

 7. Contributie is per dansseizoen door middel van automatische incasso.
  Zie onderverdeling punt 2.

 8. In overleg met de penningmeester wordt de mogelijkheid geboden om het contributiebedrag in gelijke termijnen te voldoen.

 9. Dansvereniging Sunrise wordt gevormd door bestuursleden, trainsters en vrijwilligers.

 10. Het bestuur wordt samengesteld/gekozen uit de ouder(s)/verzorger(s) van (oud) leden. Goedkeuring nieuwe bestuursleden vindt plaats tijden de ALV.

 11. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 10 personen. De functies zullen binnen het bestuur verdeeld worden.

 12. Voorzitter en penningmeester hebben bij goedkeuring van de ALV volmacht over de rekening van Dansvereniging Sunrise.

 13. Jaarlijks zal tijden de ALV een kascommissie worden gekozen.

 14. Sunrise heeft tot doel het trainen en uitvoeren van garde-/showdansen, al of niet in wedstrijdverband.

 15. De dansgroepen die hierdoor ontstaan, zullen altijd minimaal 1 vaste trainster hebben. Zij is tevens het aanspreekpunt + contactpersoon richting het bestuur.

 16. Door selectiegroepen wordt deelgenomen aan toernooien. Per seizoen zal minimaal aan 5 toernooien deelgenomen worden en het NK Afsluitingstoernooi.

 17. Sunrise is aangesloten bij de Nederlandse Danssport Organisatie (NDO). Sunrise conformeert zich aan het daarbij geldende Huishoudelijk Reglement en de Statuten in verband met de toernooien.

 18. Vanaf de leeftijd van 15 jaar kun je als aspirant trainster samen met de vaste trainster van een groep trainingen verzorgen. Bij de leeftijd van 16 jaar kan zelfstandig een groep begeleid worden, mits je als trainster hiervoor al eerder les hebt gegeven.

 19. Trainsters die voor Sunrise de trainingen verzorgen, hebben wel inspraak over de dans en uitvoering, maar geen stemrecht binnen het bestuur. Zij kunnen op verzoek van het bestuur of op eigen verzoek een bestuursvergadering bijwonen. Trainsters worden geacht aanwezig te zijn op de ALV.

 20. Vervoer leden naar toernooien vindt bij toerbeurt door de ouder(s)/verzorger(s) plaats. Het rijschema hiervan wordt geregeld via het bestuur.

 21. Kleding welke door de club wordt aangeschaft ten behoeve van de leden blijft eigendom van de vereniging.

 22. Leden dienen zelf voor zwarte dansschoenen te zorgen. Gardeleden krijgen gardelaarzen in bruikleen.

 23. Aan het einde van het dansseizoen dienen in bruikleen gestelde spullen onbeschadigd ingeleverd te worden. Bij constatering dat één en ander niet in goede staat of onvolledig is geretourneerd, zullen hiervoor de te maken (herstel)kosten in rekening worden gebracht.

 24. Dansvereniging Sunrise is niet aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van eigendommen van de leden en is niet aansprakelijk voor geleden schade of andere calamiteiten.

 25. Gemaakte foto’s van de dansgroepen kunnen gebruikt worden voor op de website of flyers. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan het secretariaat via dansvereniginsunrise@gmail.com

 26. Door lid te zijn van Dansvereniging Sunrise stemt u in met de voor onze dansvereniging geldende Privacyverklaring, zoals opgesteld op 22 mei 2018.

 27. Dansvereniging Sunrise behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring aan te passen.

 28. Daar waar het huishoudelijk reglement niet in voorziet, beslist het bestuur over de te nemen stappen.